บริการแปลเอกสาร
ภาษาที่รับแปล

ญี่ปุ่น ไทย อังกฤษ จีน และ อื่นๆอีกมากกว่า10ภาษา

ค่าแปลและกำหนดเสร็จมาตรฐาน

ราคาค่าแปลและกำหนดเสร็จต่อไปนี้เป็นเพียงราคาและกำหนดเสร็จมาตรฐานเท่านั้น
อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับความยากของเนื้อหา ปริมาณ และคิวงานในตอนนั้น
ทางบริษัทจะทำการตรวจสอบเนื้อหา/ปริมาณ/คิวงานก่อน และจะจัดทำใบเสนอราคาเป็นทางการให้อีกครั้ง

ขั้นตอนบริการงานแปล
บริการงานล่าม
ภาษาที่รองรับ

แปลระหว่างภาษาญี่ปุ่นและไทย

ค่าล่ามมาตรฐาน

ราคาค่าล่ามหมายถือค่าบริการล่ามเท่านั้น
กรณีไม่มีรถรับส่งของลูกค้า ทางบริษัทจะคิดค่าเดินทางเพิ่ม

การติดต่อขอใช้บริการแปลหรือล่าม
กรณีงานแปล

ส่งอีเมล์โดยมีเนื้อหาตามดังต่อไปนี้ส่งมาที่ contact@fp-language.com

①แปลจากภาษาอะไรเป็นภาษาอะไร

②กำหนดเสร็จที่ต้องการ(หากมี)

③หัวข้อเกี่ยวข้องอื่นๆเกี่ยวกับงานแปล(หากมี)

④แนบเอกสารที่ต้องการแปล

⑤กรณีใช้บริการในนามบริษัท ให้เขียนข้อมูลชื่อบริษัทพร้อมที่อยู่

กรณีงานล่าม

ส่งอีเมล์โดยมีเนื้อหาตามดังต่อไปนี้ส่งมาที่ contact@fp-language.com

①วันเวลา

②สถานที่

③เนื้อหาที่ต้องแปล

④แจ้งการรับส่ง ว่าลูกค้าจะรับส่งให้หรือไม่

⑤ข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับงาน(ถ้ามี)

⑥กรณีใช้บริการในนามบริษัท ให้เขียนข้อมูลชื่อบริษัทพร้อมที่อยู่

Tel.    : 089-939-9276

Fax.   : 038-323-468

Email : contact@fp-language.com